BALTIJA

LR Švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir asociacija “Baltijos slėnis” 2010 m. balandžio 1 d. pasirašė projekto Nr. VP1-3.1.-ŠMM- 05-K-01-034 „Asociacijos „Baltijos slėnis“ veiklos stiprinimas (BALTIJA)“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto įgyvendinimas baigtas 2012 m. rugsėjo 30 d.

Šiuo projektu buvo siekiama įgyvendinti bendruosius asociacijos “Baltijos slėnis” tikslus ir uždavinius: užtikrinti visiems slėnio dalyviams viešąją prieigą prie Jūrinio slėnio MT infrastruktūros, sudaryti strateginius, plėtros planus, vykdyti slėnio rinkodarą; atstovauti slėnio dalyvių interesams savivaldos ir valstybės institucijose; vykdyti bendrus projektus; plėtoti ryšius su kitais Lietuvos integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais, užsienio valstybių partneriais, tarptautinėmis organizacijomis; skatinti asociacijos narių ir kitų slėnio dalyvių bendradarbiavimą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo:

 • siekiama narystės tarptautinėse organizacijose;
 • sukurtas Asociacijos ” Baltijos slėnis” viešojo pobūdžio informacinio portalas ir vidinė duomenų bazė;
 • vykdomas mokslo, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų populiarinimas;
 • organizuojami ir koordinuojami specializuoti renginiai;
 • kuriama viešojo pobūdžio informacinė medžiaga;
 • rengiama Lietuvos jūrinio sektoriaus vystymo galimybių studija;
 • rengiamas Jūrinio slėnio plėtros programos projektų valorizacijos planas.

Projekto pareiškėjas – Asociacija „Baltijos slėnis”
Projekto biudžetas: 1,171,192.00 Lt.

Projekto stebėsenos rodikliai:

 • dalyvavimas tarptautinėse organizacijose – 4 narystės;
 • informacinis portalas – 1 vnt.
 • viešosios paskaitos – 10 vnt.;
 • mokslo populiarinimo publikacijos Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje – 10 vnt.;
 • leidinys – 1 vnt.;
 • mokslinės-praktinės konferencijos -2 vnt.; tarptautiniai renginiai – 2 vnt.;
 • audiovizualinė medžiaga – 2 vnt.; TV laidos – 4 vnt.;
 • anglų kalbos kursai – 10 asm.;
 • praktinės stažuotės -2 asm.;
 • mokymai -10 asm.;
 • parengta galimybių studija – 1 vnt.;
 • parengtas valorizacijos planas – 1 vnt.


Projekto įgyvendinimo rezultatai:

Veikla Rezultatas Komentaras
Narystė tarptautinėse organizacijose Dalyvavimas tarptautinių organizacijų renginiuose – 8 vnt. 2010 gegužės 26-29 d. į Vokietiją (Warnemiunde) į periferinių pajūrio regionų konferencijos (CPMR) renginį vyko Saulius Gulbinskas, Asta Raugalienė
2010 rugsėjo 15-17 d. Į Suomiją (Lahti) į periferinių pajūrio regionų konferencijos (CPMR) renginį vyko Saulius Gulbinskas, Asta Raugalienė
2011 gruodžio 4-9 d. į Europos jūrinių institutų ir stočių tinklo (MARS) renginį Portugalijoje (Olhao) vyko asociacijos nario-Klaipėdos universiteto-atstovas Artūras Razinkovas Baziukas.
2012 sausio 15-20 į EUROMARINE generalinę asamblėją Vokietijoje (Bremenas) vyko asociacijos nario-Klaipėdos universiteto-atstovas Artūras Razinkovas Baziukas.
2012 vasario 6 į Europos jūrų plėtros centro (MDCE) susitikimą vyko Saulius Gulbinskas.
2012 kovo 13-16 d. Londone (Anglija) vyko Jūrinių klasterių paroda ir konferencija, kurioje dalyvavo projekto vadovas S. Gulbinskas ir asociacijos nario – Klaipėdos universiteto-du atstovai N. Blažauskas ir Z. Gasiūnaitė.
2012 kovo 13-17 d. Lisabonoje (Portugalija) vyko Jūrų tyrimų tarybos (ICES) ekspertų grupės pasitarime, kuriame dalyvavo asociacijos nario atstovas S. Olenin.
2012 rugsėjo 11-15 d. asociacijos direktorius S. Gulbinskas dalyvavo Rusijos mokslų akademijos Okeanologijos instituto ir Lenkijos mokslų akademijos Hidro-inžinerijos instituto orgaizuotame tarptautiniame seminare „Cooperation in coastal zone management in Southeast Baltic region“.
Asociacijos „Baltijos slėnis“ viešojo pobūdžio informacinio portalo ir vidinių duomenų bazių sukūrimas, jų turinio informacijos palaikymas Informacinis portalas – 1 Veikia portalas www.balticvalley.lt.
Mokslo, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų populiarinimas 14 viešųjų paskaitų;
12 mokslo populiarinimo publikacijų Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje;
1 mokslo populiarinimo leidinys
Viešosios paskaitos:
2010-08-18 Vytautas Klemas (USA), Krantų ekosistemų ir Baltijos jūros tyrimai nuotoliniais metodais (pranešimo pdf: 1 dalis, 2 dalis)
2010-10-28 Ilya Buynevich (USA), Šiaurinės Kuršių nerijos dalies kopų vystymasis holoceno metu: geologinis, paleoekologinis bei archeologinis aspektai (pranešimo pdf: 1 dalis, 2 dalis)
2010-11-17 Rimas Žaromskis (Lietuva), Lietuvos jūriniai interesai kaip jūrinės savimonės atspindys (pranešimo pdf)
2010-12-15 Vladas Žulkus (Lietuva), Lietuvos povandeninės kultūros paveldas
2011-06-01 Timothy Bromage (USA), Discoveries Relating To Mammalian Hard Tissue Biological Rhythms and Life History
2011-08-29 Rutger de Wit (Prancūzija), Links between socioeconomic uses and ecosystem functioning in coastal lagoons in South France (special emphasis on Thau lagoon)
2011-10-26 Albertas Bitinas (Lietuva), Paskutinysis ledynmetis rytinės Baltijos regione
2011-11-24 Eduardas Červinskas (Lietuva), Senasis Klaipėdos uostas
2012-01-19 Marco Bartoli (Italija), Nitrogen cycling in ecosystems
2012-03-08 Dan Minchin (Airija), Managing fouling of vessels
2012-08-30 Vadim Sivkov (Rusija), ABIORAS: scientific diversity and promising activity
2012-08-30 Olga Žalienė (Lietuva), Lietuvos jūrų muziejus: naujų galimybių beieškant
2012-09-20 Rimas Žaromskis (Lietuva), Nemuno delta – vandens stichijų darinys
2012-09-21 Vytautas Paulauskas (Lietuva), diskusija „Lietuvos jūrų uostų plėtra-mokslinis požiūris“

Mokslo populiarinimo publikacijos:
2010 08 02 Made in Lithuania, Mokslo, studijų ir verslo slėnis Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai (S. Gulbinskas)
2010 07 26 Veidas, Kuriamas klestintis Baltijos jūros regionas (Veido žurnalistė)
2010 08 30 Veidas, Mokslininkai atskleidžia gamtosaugos jūrų problemas (Veido žurnalistė)
2011 WLEF Made in Lithuania, Role of Scientific Research in the Sustainable Use of Marine Resources (A. Razinkovas-Baziukas)
2010/10 Mokslas ir gyvenimas, Nauji iššūkiai Europos laivų statybos pramonei (R. Mickevičienė)
2011 Mokslas ir gyvenimas, Lietuvos jūrinis mokslas Europinėje tyrimų erdvėje (S. Olenin)
2012 Vol 38 No.1 Made in Lithuania, From small country-to the big Ocean of science (Z. Gasiūnaitė ir A. Razinkovas-Baziukas)
2012 07 30 Veidas, Klaipėda: universitete gimsta intelektualus slėnis (Veido žurnalistė)
2012/9 Mokslas ir gyvenimas, ES integruota jūros politika: socialinė ekonominė jūros naudojimo analizė pradinio vertinimo metu (D. Semėnienė)
2012/9 Mokslas ir gyvenimas, Jūros vėjas apšvies, paveš ir sušildys (S. Paulauskas, A. Paulauskas)
2012/9 Mokslas ir technika, Laivų projektavimas šiandien ir rytoj (V. Djačkov)
2012/9 Mokslas ir technika, Mechatroninių ir mechaninių rotorinių mašinų diagnostiniai tyrimai (P. Mažeika)

Mokslo populiarinimo leidinys
Rengėjas VšĮ Žinių namai (Sudarytoja ir tekstų autorė – R. Lukoševičienė)

Specializuotų renginių organizavimas ir koordinavimas 2 mokslinės praktinės konferencijos;
2 tarptautinės konferencijos
2010 balandžio 13-15 d. vyko mokslinė-praktinė konferencija “Jūros ir krantų tyrimai 2010”. Dalyvavo 125 asmenys iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų bei kitų institucijų.
2011 balandžio 13-15 d. vyko mokslinė-praktinė konferencija “Jūros ir krantų tyrimai 2011”. Dalyvavo 147 asmenų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų bei kitų institucijų.
2011. birželio 17-18 d. vyko tarptautinė konferencija “International maritime day and interdisciplinary research in the Baltic sea: global change in estuarine systems. Dalyvavo 62 asmenys iš 7 Europos šalių (Rusija, Turkija, Vokietija, Latvija, Lenkija, Švedija, Norvegija) ir įvairių Lietuvos mokslo ir studijų įstaigų bei kitų institucijų. Pusė dalyvių – užsienio dalyviai.
2012 rugsėjo 3-6 d. vyko tarptautinė konferencija “Modern techniques of hydrologic investigations at the sea”. Dalyvavo 30 asmenų. Dalyviai ir pranešėjai iš Vokietijos, Rusijos, Škotijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos
Viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas 4 reportažai;
2 audiovizualinės medžiagos
Viso parengta 2 audiovizualinės medžiagos (publikuota laidoje universitetai.lt 2012 06 23 ir 2012 10 27) ir 4 trumpi reportažai. Tiek sukurtos audiovizualinės medžiagos, tiek ir reportažai bus ir yra naudojami jūrinio slėnio pristatymui parodose, mugėse ir kt. renginiuose. Taip pat – puslapyje www.balticvalley.lt
Bendravimo užsienio kalbomis tobulinimas Anglų kalbos mokymai – 13 asmenų 2012 balandžio 04-gegužės 30 d. ir 2011 balandžio 05-birželio 14 dienomos vyko anglų kalbos mokymai pažengusiesiems (54 val.). Mokymuose dalyvavo Klaipėdos universiteto, Lietuvos jūrų muziejaus, Aukštosios jūreivystės mokyklos darbuotojai.
Pagrindinių gebėjimų mokslo ir technologijų rezultatų diegimo srityse tobulinimas Apmokyti 2 asmenys 2011 balandžio 4-7 d. Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos karalystėje vyko PraxisUnico mokymai “Technologijų perdavimo pagrindai”
Tarpasmeninių, tarpkultūrinių, socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas Mokymai „Komandinis sprendimų priėmimas“ – 10 asmenų 2012 rugpjūčio 28-29 vyko mokymai tema “Komandinis sprendimų priėmimas”.
Lietuvos jūrinio sektoriaus vystymo galimybių studijos parengimas 1 galimybių studija Parengta galimybių studija. Rengėjas UAB „Savvin“
Jūrinio slėnio plėtros programos projektų valorizacijos plano parengimas 1 valorizacijos planas Parengtas valorizacijos planas. Rengėjas UAB „Savvin“

Priedai:

1. Strateginio planavimo dokumentai
2. Projektų rezultatai ir stebėsenos rodikliai
3. Valorizacijos modeliai
4. Tyrimų anketa ir respondentų sąrašas
5. Tyrimo anketa 1
5. Tyrimo anketa 2
5. Tyrimo anketa 3
6. Technologijų perdavimo modelių apžvalga
7. Įkainių pagrindimas
7. Valorizacijos priemonės