JŪREIVIS

Europos socialinio fondo agentūra ir Klaipėdos universitetas 2010 m. spalio 26 d. pasirašė projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-001 „Jūrinio sektoriaus II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS)“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Šio projekto tikslas – atsižvelgiant į šalies jūrinio sektoriaus poreikius, kompleksiškai atnaujinti esamas ir sukurti naujas studijų programas, tobulinti studijų pedagoginio personalo kvalifikaciją, ugdyti naujas jo kompetencijas, skirtas specialistų, spręsiančių jūrinio sektoriaus problemas, rengimui.

Projekto įgyvendinimo metu rengiami ne tik tiesiogiai jūrinio verslo veikloje dalyvaujantys Laivų projektavimo ir statybos, Laivų energetinių įrenginių eksploatacijos, Laivų elektros įrangos ir automatikos, Jūros aplinkos inžinerijos, Technologijų valdymo, Techninių informacinių sistemų inžinerijos, Jūrų hidrologijos programų magistrai. Ekologijos ir aplinkotyros, Kraštovaizdžio archeologijos programų absolventai taip pat būna išklausę jūros specifikai skirtus kursus. Atsižvelgiant į Lietuvos poreikius ir tarptautiniu mastu stebimas tendencijas, projekto metu sukurtos dvi naujos Ichtiologijos ir žuvininkystės bei Geoinformatikos magistrantūros programos. Privalomos 2 mėn. trukmės praktikos verslo įmonėse, universitetų bei institutų laboratorijose padeda išspręsti absolventų praktinės patirties trūkumo problemą, įtraukia juos į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą. Siekiant, kad investicijos į jūrinio slėnio infrastruktūrą iš esmės pagerintų jūrinių mokslo krypčių studijų programų kokybę, keliama ir studijų pedagoginio personalo kvalifikacija. Dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymas neformalių mokymo kursų metu, stažuotės užsienyje padeda užtikrinti aukštą rengiamų specialistų lygį.

Siekiant pademonstruoti, kokios praktinės patirties kaupimo galimybės buvo suteiktos projekto „Jūreivis“ dalyviams, kokius įspūdžius ir realią naudą jie patyrė dalyvaudami jame buvo parengtas ir išleistas informacinis leidinys “Jūreivio odisėjos”.

Informacija apie projektą:

 • Projekto pareiškėjas – Klaipėdos universitetas
 • Projekto vertė 3.335.500 Lt.
 • Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra

Projekto veiklos:

 • II pakopos studijų programų kūrimas (Ichtiologija ir žuvininkystė ir Geoinformatika).
 • II pakopos studijų programų atnaujinimas (Laivų projektavimas ir statyba; Laivų elektros įranga ir automatika; Jūros aplinkos inžinerija; Laivyno techninė eksploatacija; Ekologija ir aplinkotyra).
 • Studentų mokymas pagal esamas, po 2005 m., sukurtas ir atnaujintas programas.
 • Iš 48 priimtų studentų studijas baigė 40 (Technologijų valdymo – 12, Techninių informacinių sistemų inžinerija – 11, Jūrų hidrologija – 10, Kraštovaizdžio archeologija – 10).
 • Studentų mokymas pagal projekto metu sukurtas ir atnaujintas programas.
 • Iš 48 priimtų studentų studijas baigė 37 (Jūros aplinkos inžinerija – 6, Laivų elektros įranga ir automatika – 6, Laivų projektavimas ir statyba – 6, Geoinformatika – 6, Ekologija ir aplinkotyra – 5, Ichtiologija ir žuvininkystė – 4, Laivyno techninė eksploatacija – 4), 6 Laivyno techninės eksploatacijos studentai studijas baigs 2014 m. sausio mėn.
 • 88 studentai atliko praktikas Klaipėdoje, užsienyje ir kituose Lietuvos miestuose.
 • Dėstytojų stažuotės (7 dėstytojai).
 • Neformalūs dėstytojų mokymai (21 dėstytojas). Mokymų temos: Didaktinių gebėjimų ugdymas; Informacinės komunikacinės technologijos; Kūrybiškumo ugdymas studijų procese; Inovatyvūs metodai studijų procese.

Projekto stebėsenos rodikliai:

 • Parengtos ir atnaujintos II pakopos studijų programos – 7;
 • Studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas – 96;
 • Dėstytojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas – 21;
 • Dėstytojų stažuotės – 7;