Projektų duomenų bazė

Projekto pradžia:

Koordinatorius:

Finanasavimo šaltinis:

Projekto tipas:

Nuo Iki Pavadinimas Koordinatorius Projekto Nr. Programa
2012
2014
PartiSeaPate – Daugiapakopis valdymas jūrinės erdvės planavimui visame Baltijos jūros regione
N. Blažauskas
Interreg BSR Programme 2007-2013
2012
2014
LAKES FOR FUTURE – Ežerų ir jų teritorijų tvarus valdymas bendradarbiaujant tarp sienų Kuržemėje ir Lietuvoje
R. Paškauskas
LLIV-326
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
2012
2014
NATO SfP Oil Spill in Baltics – Naftos išsiliejimų efektyvaus valdymo sprendimų kūrimas ir vystymas Pietryčių Baltijos šalyse
S. Gulbinskas
984359
NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme
2012
2014
PROTEUS – Prokariotų-virusų-žiuželinių-dumblių tarpusavio sąveikos mechanizmai eutrofinėje vandens sistemoje
R. Paškauskas
LMT
2012
2012
LIZDAS – Pelėsakalių (Falco tinnunculus) lizdo įrengimas, stebėjimas ir transliacija internetu
Z. Gasiūnaitė
BPATPI
2012
2014
TRUFFLE – „Trumų tyrimai, universitetų ir pradedančių ūkininkų informacinis tinklas“
M. Kataržytė
Nr. LLIV-318
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
2012
2013
VARIOUS-25 – Įvairių krypčių aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrimas
R. Paškauskas
VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-001
LMT
2012
2015
CISOCUR – Vandens masių cirkuliacijos ypatumai Kuršių mariose taikant stabiliųjų izotopų žymenis ir baigtinių elementų modelį
G. Umgiesser
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-086
LMT
2012
2014
INSIST – Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms
J. Lesutienė
LMT
2012
2015
DEVOTES – Inovatyvių priemonių jūrų biologinės įvairovės suvokimui ir geros aplinkos būklės vertinimui plėtra
S. Olenin
7th FWP (Seventh Framework Programme)
2012
2014
IANUS
R. Paškauskas
LMT
2012
2013
NETBIOGEK – nešmenų transportas ir biogeocheminiai procesai Kuršių mariose.
S. Gulbinskas
MIP – 117/2012
LMT
2012
2014
DREISENA – Dreissena polymorpha vaidmuo vandens ekosistemų funkcionavimui ir vandens kokybei
A. Razinkovas-Baziukas
LEK – 11/2012
LMT
2011
2015
VECTORS – Vandenynų ir jūrų gyvenimo kaitos vektoriai bei jų įtaka ekonomikos sektoriams
S. Olenin
266445
7th FWP (Seventh Framework Programme)
2011
2014
Ecodump – Ekosisteminių principų taikymas parenkant ir valdant jūrinius grunto gramzdinimo sąvartynus PER Baltijos regione
N. Blažauskas
WTPB.02.01.00-72-016/10
Interreg South Baltic Programme
2011
2013
START – Studentų verslumo ugdymas integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose)
V. Vaitkevičienė
SMM
2011
2012
KOPOS – Kuršių Nerijos kopų geologinė raida
D. Bitinas
LMT
2010
2015
DENOFLIT – Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATURA 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje
D. Daunys
LIFE09 NAT/LT/000234
LIFE+ Nature & Biodiversity
2010
2012
GEORIFAI – geogeninių Baltijos rifų – moreninių gūbrių, kilmė, raida ir ekologinė reikšmė
D. Daunys
LMT
2010
2011
SATYRAS – svetimkraščių aukštesniųjų vėžiagyvių invazinio potencialo tyrimai: metabolizmas ir mitybinė niša
Z. Gasiūnaitė
LMT
2010
2013
SAMBAH – Baltijos jūros kiaulių statiniai akustiniai stebėjimai
D. Daunys
LIFE08 NAT/S/000261
LIFE+ Nature & Biodiversity
2010
2013
MOMENT–UP – Šiuolaikinis vandens valdymas – pratęsimas
N. Blažauskas
WTPB.02.01.00-94-013/10
Interreg South Baltic Programme
2010
2013
Submariner – Darnus Baltijos jūros išteklių naudojimas
N. Blažauskas
Interreg BSR Programme 2007-2013
2010
2013
ARTWEI – Tarpinių vandenų aplinkos integralumo stiprinimas
A. Razinkovas
WTPB.02.01.00-72-009/09
Interreg South Baltic Programme
2010
2013
WEBLAB – Pietų Baltijos virtuali laboratorija
A. Razinkovas
WTPB.01.02.00-56-006/09
Interreg South Baltic Programme
2010
2012
SEANERGY 2020 – Elektros energijos tiekimas į ES iš jūros: atsinaujinančios energijos ir elektros infrastruktūros jūroje erdvinis planavimas – ES jūrų politikos įgyvendinimo dalis
N. Blažauskas
IEE/09/898/SI2.558294
Intelegent Eneregy Europe
2010
2012
SB OFFER “Pietų Baltijos Siūlymas – Vėjo energijos jūroje regionai Pietų Baltijoje”
N. Blažauskas
WTPB.02.02.00-56-004/09
Interreg South Baltic Programme
2009
2011
KRABAS – Lietuvos Baltijos jūros krantų pažeidžiamumo vertinimas
L. Kelpšaitė
LMT
2009
2012
MOMENT – Modernus vandens valdymas Pietų Baltijos jūros regione
N. Blažauskas
WSTPB 02.01.00-94-001/09
Interreg South Baltic Programme
2009
2012
SMOCS – Darnus užteršto grunto tvarkymas Baltijos jūros regione
N. Blažauskas
2024
Interreg BSR Programme 2007-2013
2009
2011
AMBER – Baltijos ekosistemos atsako vertinimas ir modeliavimas
A. Razinkovas
Nr. 31V-1
BONUS ERA-NET PLUS
2009
2011
PREHAB – Baltijos jūros dugno buveinių prognozė: įtraukiant antropogeninį poveikį ir ekonominį vertinimą
S. Olenin
BONUS-163
BONUS ERA-NET PLUS
2008
2012
S. Olenin
AM
2008
2011
BINLIT – biologinės invazijos Lietuvos ekosistemose klimato kaitos sąlygomis: priežastys, poveikis, prognozės
S. Olenin
NMSF ir LMT
2008
2010
Baseinų valdymo plano požeminio vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą
D. Daunys
AM
2008
2011
BRISK – Naftos ir kitų pavojingų medžiagų išsiliejimo rizika Baltijos jūros regione
N. Blažauskas
#014
Interreg BSR Programme 2007-2013
2008
2011
BaltSeaPlan – Integruotas Baltijos jūros akvatorijos erdvinis planavimas
N. Blažauskas
#016
Interreg BSR Programme 2007-2013
2008
2011
BGB – Baltic Green Belt – Baltijos žalioji juosta
N. Blažauskas
#017
Interreg BSR Programme 2007-2013
2008
2011
GRaBS – Žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros vaidmuo prisitaikant prie klimato kaitos
N. Blažauskas
0108R1
Interreg IV C
2008
2012
MEECE – Jūrų ekosistemų evoliucija besikeičiančioje aplinkoje
S. Olenin
212085
7th FWP (Seventh Framework Programme)
2008
2011
EEE – Lietuvos jūrų išteklių darniojo valdymo sistema taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą
D. Daunys
LT0047
Norway Grants and Republic of Lithuania (Norvegijos Finansinis Mechanizmas ir Lietuvos Respublika)
2008
2008
Azoto fiksacija Kuršių mariose – mastai ir reikšmė ekosistemos funkcionavimui bei vandens kokybei
R. Pilkaitytė
NMSF
2007
2010
MOPODECO – Buveines formuojančių rūšių modeliavimas ir ES Buveinių Direktyvos 1 priedo jūros buveinių apsaugos būklės vertinimo metodų kūrimas
D. Daunys
Nordic Council of Ministers (Šiaurės Šalių Ministrų Taryba)
2007
2007
GridTechno – Taikomųjų uždavinių tyrimai ir realizavimas naudojant grid technologijas
P. Zemlys
NMSF
2006
2006
Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklo (LitGrid) programa
P. Zemlys
SMM
2006
2007
POWER – Vėjo energijos jūroje vystimosi perspektyvos jūriniuose Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos rajonuose
N. Blažauskas
2005/214
Interreg IIIA
2006
2007
SDI-4-SEB – Subalansuotos plėtros indikatoriais IKZV pietrytinėje Baltijos jūros dalyje
N. Blažauskas
2006/291
Interreg IIIA
2006
2008
IMPASSE – Invazinių rūšių poveikis aplinkai akvakultūroje
S. Olenin
044142
EU FP-6
2005
2009
BALTIC MPA – Rytų Baltijos jūrinės saugomos teritorijos
S. Olenin
LIFE 05 NAT/LV/000100
EU LIFE
2005
2008
BALANCE – Baltijos jūros apsauga – gamtos apsauga ir subalansuota plėtra jūrų ekosistemoje erdvinio planavimo požiūriu
S. Olenin
Interreg IIIA
2004
2007
DAISIE – Europos invazinių rūšių aprašo kūrimas
S. Olenin
511202
EU FP-6
2004
2009
MARBEF – Jūrų bioįvairovė ir ekosistemų funkcionavimas
A. Razinkovas
GOCE-CT-2003-505446
EU FP-6
2004
2009
ELME – Europiečių gyvenimo būdas ir jūrų ekosistemos
S. Olenin
GOCE-CT-2003-505576
EU FP-6
2004
2009
ALARM – Aplinkos rizikos vertinimas biologinei įvairovei patikrintais metodais
S. Olenin
GOCE-CT-2003-506675
EU FP-6
2004
2007
WATERSKETCH – Tvaraus upių baseinų valdymo strategija
A. Razinkovas
N63
Interreg IIIA
2004
2007
BSRP – Baltijos jūros regiono projektas
A. Razinkovas
GEF
2004
2007
BONUS – Baltijos jūros mokslo bonusas
A. Razinkovas
EU FP-6
2004
2007
Krevečių rūšies Crangon allmanni populiacinė biologija ir trofinės funkcijos Baltojoje jūroje ir Šiaurės jūros pietinėje dalyje
S. Olenin
03-51-5458
EU FP6 INCO
2003
2006
COLAR – Kranto ir lagūnų resursų centras
A. Razinkovas
EVK3-CT-2002-80007
EU FP-6
2002
2005
BIOFLOW (Flume Facility Co-operation Network for Biological Benthic Boundary Layer Research)
A. Razinkovas
EVR1-CT-2001-20008
EU FP-6
2002
2005
CHARM – Baltijos jūros charakterizavimas. Kranto zonos tipologija ir funkcijos
A. Razinkovas
EVK3-CT-2001-00065
EU FP-6
2001
2003
IMEW – Integruotas Europos šlapžemių valdymas
A. Kontautas
EVK2-CT-2000-00081
EU FP-6
1997
1999
Laivų introdukuojamų žalingų rūšių į Europos vandenis rizikos įvertinimas: monitoringo sistemų testavimas
S. Olenin
MAS3-CT97-0111
EU MAST-3 Program Concerted Action