Apie Integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 786 (2008-07-23) buvo patvirtinta Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa. Šios programos paskirtis: sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduolį – sudaryti glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygas.

Svarbiausieji programos uždaviniai:

 • sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms, ES jūrų politikos tikslams įgyvendinti ir įvairių valstybės institucijų jūrinių tyrimų poreikiams tenkinti, tuo pagrindu sutelkti bendrai veiklai aukščiausiosios kvalifikacijos Lietuvos ir užsienio mokslininkus ir tyrėjus – įkurti Nacionalinį jūros mokslo ir technologijų centrą;
 • atnaujinti ir modernizuoti universitetinių jūros mokslo srities studijų infrastruktūrą; stiprinti mokslo, studijų ir verslo sąveiką, kad gerėtų studijų kokybė;
 • sudaryti sąlygas jūrinio verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis, taip pat mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo pagrindu formuotis imlaus žinioms verslo įmonių pradmenims, didinti jūrinio verslo galimybes konkuruoti pasaulinėje rinkoje;
 • didinti Lietuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje jūrinių tyrimų ir jūros verslo paslaugų rinkoje; išplėsti MTEP darbų apimtį jūriniuose projektuose.

Jūrinio slėnio programą sudaro šie projektai:

 • Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)
 • Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos sukūrimas
 • Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra (INOGEB LT-2)
 • Asociacijos “Baltijos slėnis” veiklos stiprinimas (BALTIJA)
 • „Jūrinio sektoriaus I ir II pakopos studijų tobulinimas (JŪREIVIS)“
 • Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas (NKPD DOKT)
 • Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT)
 • Lietuvos jūrinis sektorius – tai kompleksinė sistema, apjungianti jūrinį verslą (jūrinė laivyba, uostai ir jų paslaugos, laivų statyba ir remontas, kranto zonos išteklius naudojanti pramonė, rekreacija ir kt.), fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus jūrine tematika ir atitinkamų sričių verslo bei mokslo poreikius tenkinančių specialistų ruošimą.

  jurinis_sektorius

  Jūrinio slėnio veiklai koordinuoti, efektyviai planuoti ir vystyti įsteigta asociacija „Baltijos slėnis“ – juridinių ir fizinių asmenų, atstovaujančių mokslo, studijų ir verslo įstaigas savanoriškas susivienijimas.